Vacker natur med en väderkvarn och gamla gravstenar

Tjänstereglement

Arbetsmiljö & rättigheter

Tjänstereglement

Tjänstereglemente för personliga assistenter i Assistanspoolen

Anställningsvillkoren för arbetstagare vid Assistanspoolen regleras enligt vid varje tidpunkt gällande lagar, kollektivavtal och överenskommelser mellan Fremia och Kommunal samt tillägg och preciseringar enligt nedanstående föreskrifter.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter framgår av vid varje tidpunkt av arbetsgivaren fastställd arbetsbeskrivning, samt av arbetsledningens givna direktiv.

Arbetsmiljö

Det övergripande ansvaret för arbetsmiljön är delegerat från VD till respektive Uppdragschef. Assistenten har stor möjlighet att påverka sin arbetsmiljö genom att lyfta frågor och göra Uppdragschef uppmärksam på olika faktorer i arbetsmiljön som kan förbättras. Detta kan gälla både fysiska såsom lyft och förflyttningar och psykosociala såsom exempelvis ansvarsfördelning, rutiner och samarbete i gruppen. Alla arbetsmiljöer ser olika ut och är din arbetsmiljö som personlig assistent är där kunden befinner sig.

Assistenten ska anmäla tillbud, om det höll på att inträffa något, där någon eller något kunde ha kommit till skada. Dessa rapporteras i Rikta Tid under arbetsmiljö. Uppdragschef samlar ihop detta och kan då jobba med arbetsmiljöfrågorna på bästa sätt så att det inte ska behöva hända någon allvarlig arbetsskada.

När en arbetsskada har skett fyller assistenten i blanketten Anmälan om arbetsskada från FK, lämnar den sedan till Uppdragschef som skickar den till FK inläsningscentral. FK bekräftar inkommen anmälan med en skrivelse till den skadade och skickar anmälan till arbetsmiljöverket. Den anställde är försäkrad via Afa försäkring. Trygghetsförsäkring gäller vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdom. Även avtalsgruppförsäkring ingår som ett komplement till den ersättning som du får från Försäkringskassan om sjukdom beror på arbetsskada, se Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA. Den anställde ansöker själv via Afas hemsida, de gör en utredning och bedömning av den anställdes ärende.

Arbetstid

Schemat är baserat på det beslut om personlig assistans som brukaren har fått via kommunen eller Försäkringskassan. Arbetstiden utgör max 40 timmar per vecka. Sammanhängande dygnsvila är minst 9 timmar. Sammanhängande veckovila är minst 24 timmar. Arbetstidens förläggning sker efter särskilt arbetstidsschema. Raster utgår ej om inte annat är överenskommet. I stället har assistenten lön under hela det schemalagda arbetspasset och har rätt att göra måltidsuppehåll. Måltidsuppehållet innebär att assistenten sitter ner och äter men finns tillhands om brukaren behöver assistenten. Assistenten ska komma överens med Uppdragschef om när det är lämpligt att äta. Assistenten är skyldig att delta i möten och utbildningar som Assistanspoolen tillhandahåller och som kan ligga utanför ordinarie schema, eventuell schemaändring meddelas minst 14 dagar innan. Arbetsplatsen är där kunden vistas. Det exempelvis vara i bostaden, på arbetet, i skolan, i affären, på besök och på resande fot.

Lön

Lönen utbetalas den 25 varje månad, om inte praktiska skäl föranleder annat, genom insättning på personkonto. Vårt mål är att alla ska få sin lönespecifikation på Kivra, glöm därför inte att alltid uppdatera din e-postadress.

Mertid/övertid

Frånvaro p.g.a. sjukdom eller av annat skäl ska av den anställde anmälas till arbetsplatsens arbetstelefon i så god tid som möjligt därefter även till Uppdragschef. Den sjuke meddelar också hur lång tid han/hon beräknas vara borta. Den assistent som arbetar hos kunden när sjukanmälan görs ringer i sin tur in en vikarie för att ersätta den sjuka assistenten, samt informerar kontoret på kontorstid. Aktuell telefonlista över vikarier finns i Rikta Tid.

Uppdragschef ska informeras om vikarier saknas. Sjukanmälan ska ske den första arbetsdagen som den anställde är frånvarande helt eller delvis. From 8 kalenderdagen lämnar den anställde läkarintyg till arbetsgivaren. Vidare ska assistenten så snart som möjligt, meddela arbetsstället samt Uppdragschef när han/hon beräknar kunna återgå i arbete. Vid sjukskrivning mer än 14 dagar gör arbetsgivaren anmälan till Försäkringskassan. Den anställde ska själv sända in läkarintyg till Assistanspoolen. Arbetsgivaren kan i särskilda fall, enligt gällande avtal, begära att sjukfrånvaron ska styrkas med läkarintyg redan från första dagen och därvid också anvisa särskild läkare. Vid vård av sjukt barn gör assistenten själv anmälan till Försäkringskassan som utbetalar ersättning. I övrigt som ovan.

Rapportera din tid

Rikta Tid är Assistanspoolens eget program för att registrera arbetad tid och du hittar det på www.Riktatid.se På arbetsstället finns en arbetstelefon där du loggar in på Rikta Tid och checkar in på ditt arbetspass. Det går också bra att använda Rikta Tid på sin egen mobiltelefon eller dator. I Rikta Tid får du som assistent även tillgång till ditt schema, du kan byta arbetspass med dina kollegor och registrera frånvaro. Där finns också kontaktuppgifter till övriga assistenter i din grupp. Vid anställningstillfället får du ditt inlogg till Rikta Tid och där finns också en introduktionsutbildning.

Du ansvarar själv för att godkänna dina arbetade turer i systemet, detta gör du senast den siste i varje månad. Löneutbetalning sker den 25:e, månaden efter arbetad tid. Kom ihåg att meddela lönekontoret när du är föräldraledig, tjänstledig eller sjukskriven en längre tid, då det kan vara så att du är berättigad till semesterersättning eller sjuklön under vissa av dessa perioder.

Tjänstledighet, permission, semester, byten och andra ledigheter

Korttidsfrånvaro löses med att vikarie rings in alternativt genom byten med andra assistenter i arbetsgruppen. Detta ansvarar assistenten själv för. I Rikta Tid finns en funktion för att sätta in namngivna ersättare på turer med frånvaro. Vet du ännu inte vem som skall ta din tur så frilägg turen i Rikta Tid så att vikarien kan checka in på det aktuella passet. Vid byte är du ansvarig för ditt pass, men inte vid semester och tjänstledighet. Vid eventuell sjukdom vid egna byten gäller ordinarie schema. Blir den personen sjuk som du har bytt med faller ansvaret för passet alltså tillbaka på dig. Vill du vara garanterad ledighet ansöker du om semester till Kundansvarig. Ledighet kan inte alltid garanteras och då gäller ordinarie schema. Huvudsemestern förläggs under perioden juni-augusti. I lönespecifikationen anges hur många semesterdagar du har tillgodo. Samtliga assistenter i arbetsgruppen kan inte vara lediga samtidigt utan semesterperioderna måste avlösa varandra för att kunden inte ska behöva omge sig av enbart vikarier. Semesterlönen betalas ut i samband med semesterledighet. Semesteråret utgörs av kalenderåret, som tillika är intjänandeår. Uttagen semester skall registreras i Rikta Tid. Väljer du att avsluta din tjänst innan kalenderåret är slut och du har tagit ut alla semesterdagar, kan du bli återbetalningsskyldig.

Friskvårdsbidrag

Du som anställd på fast schemarad har rätt till subventionerad friskvård om 1750kr per år..

Arbetsplatsträffar och personalmöte

Arbetsplatsträff där kund och eller företrädare deltar och personalmötet där enbart assistenter deltar är obligatoriska vid uppdrag där externa assistenter är schemalagda till större del. Protokoll skall upprättas. Vid möten utgår timlön. Du registrerar själv tiden i Rikta Tid som Mötestid med Assistansföretag som betalare.

Utbildningar

Vid utbildning och möten utgår timlön, om inget annat är överenskommet. Restidsersättning till och från t.ex. en utbildning utbetalas om resan överstiger fem mil från ordinarie arbetsställe. Bredvidgång ersätts med särskild timlön f.n. 120 kr/tim (2023)

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal tillämpas en gång per år med alla ordinarie assistenter. Uppdragschef informerar om tidpunkter för samtalen.

Resor

Du har inga förpliktelser att använda din egen bil i tjänsten. Väljer du dock att tillsammans med kunden använda din egen bil i tjänsten, ersätts du av kunden med den skattefria delen som Skatteverket fastställer varje år/mil. Stäm av med kund/god man så att det finns ekonomi till detta. Fyll i blanketten för reseersättning och lämna till kunden eller legal företrädare senast den 5:e i varje månad. Kunden betalar då själv sin resa direkt till dig av egna medel. Alltså är det ingen betalning som sker via Assistanspoolen då resan är av privat karaktär för kunden. Du ansvarar själv för att fordonet framförs på ett säkert sätt, samt att skatt och försäkring är betald. Eventuella skador samt kostnader som uppstår då du använder din bil i tjänsten tillsammans med kunden tar du själv ansvar för. Assistanspoolen rekommenderar att kunden i första hand tillsammans med sin assistent använder kommunala färdmedel eller egen bil som assistenten kan framföra åt kunden. Självklart ska även kundens bil framföras på ett säkert och enligt lag riktigt sätt. Kund eller god man ansvarar för att skatt och försäkring på bilen är betald. Eventuell självrisk vid olycka betalar då kunden. Även skador och slitage som kan uppstå bekostas av kunden. Bilavtal ska undertecknas i båda fallen. Du skall kunna uppvisa körkort för kund eller legal företrädare samt för Uppdragschef då du kör bil under arbetstid.

Vid andra resor med kunden som varar mer än 1 dygn, utomlands eller i Sverige, upprättas ett reseavtal som reglerar arbetstid, traktamente och restidsersättning. Kontakta Uppdragschef vid dessa tillfällen.

Assistansomkostnad/Handkassa

Handkassan gäller för kostnader som assistenten har i samband med aktiviteter utanför hemmet tillsammans med kunden. Vill t.ex. kunden gå på bio så betalar han/hon sin biljett och assistentens biljett betalas ur handkassan. Vill assistenten däremot äta godis m.m. till bion så betalar assistenten det själv. Handkassan ska även täcka kostnader för assistenten i samband med kundens resa t.ex. uppehälle, traktamente och restidsersättning. Den ska också täcka kostnaden för assistentens mat när kunden går på restaurang. Riktlinjen är att assistenten äter ungefär samma som kunden inom rimliga gränser och för vad kundens ekonomi tillåter. Spara kvittot som sedan redovisas till handkassan. Respektera att det är kunden som väljer tillfälle samt restaurang. Man får inte köpa hämtmat, godis eller snacks på handkassan. Uttag ur handkassan ska alltid styrkas med kvitto eller annan verifikation som också anger vad pengarna använts till. Ansvariga för handkassan är assistenterna som ska redovisa handkassan varje månad. Rådgör med Uppdragschef hur handkassan fungerar på ditt arbetsställe. Är du osäker på kundens ekonomi så rådfråga anhörig eller god man.

Äta hos kund

Äter du mat hos kunden betalar du ett självkostnadspris för frukost, lunch och middag. Du fyller i blanketten Matredovisning och ansvarar själv för att betala detta till kunden senast den 5:e i månaden efter. Alternativt tar du själv med dig det du vill äta under dagen.

Nycklar

Hantering av nycklar för t ex. vikarier, nyanställd personal och personal som slutar ansvaras av kunden/god man eller dennes assistenter. Nycklar ska kvitteras på särskild nyckellista. Nyckelbricka finns att kvitteras ut på Assistanspoolens kontor.

Tillträde av lägenhet

När kunden är bortrest får personliga assistenter endast gå in i kundens lägenhet om kunden/god man i förväg har tillåtit detta.

Telefon

Privata samtal eller sms under arbetstid skall undvikas i möjligaste mån och bara ske i nödfall. Tänk på att visa hänsyn till kunden som inte behöver information om din eller dina arbetskamraters privata sfär. Behöver du i en nödsituation låna kundens telefon lämnar du en skälig summa till kunden direkt. Behöver du lämna ut telefonnummer gällande din arbetsplats till t.ex. dagis eller skola uppger du arbetstelefonnummer och numret till kontoret.

Arbetstelefon

Mobil arbetstelefon finns hos varje kund och skall endast användas av assistenter i tjänst för att rapportera tid, ringa in vikarie eller kontakta någon på Assistanspoolens kontorspersonal. Arbetstelefonen skall alltså inte användas för privat bruk. Arbetstelefonen skall alltid följa med aktuell assistent som är i tjänst och ska alltid vara laddad.

IT

Dator för privat bruk används inte på arbetstid såvida inte du och kunden/god man kommit överens om annat. Har du tillgång till dator på din arbetsplats accepterar vi inte att du går in på pornografiska eller våldsrelaterade sidor. Tänk på att tystnadsplikten även gäller på nätet, Facebook, bloggar osv.

Ryktesspridning

Assistanspoolen accepterar inte spridning av falska rykten eller nedsättande tal om arbetskamrater, kund eller dess anhöriga. Har arbetstagaren synpunkter på något som inte fungerar i verksamheten uppmanas arbetstagaren att i första hand ta upp saken med den det berör och/eller vända sig till Kundansvarig för råd och stöd.

Alkohol och droger

Under arbetstid är det inte tillåtet att bruka alkohol eller droger och inte heller att komma påverkad till sitt arbete. Det är inte heller accepterat att vistas på arbetsplatsen tydligt påverkad med sk bakfylla.

Kundens säkerhet

Assistenten ansvarar för att erforderlig utrustning används i varje situation och att de används på ett riktigt sätt, t.ex. lift ska användas då sådan finns, ridhjälm ska användas när man rider och om man hanterar kemikalier eller andra medel används handskar och skyddsglasögon. Du vidtar de försiktighetsåtgärder som krävs i en situation.

Kunds sjukhusvistelse/bortgång

Vid kunds sjukhusvistelse eller bortgång kan en schemaomläggning komma att ske med kortare varsel än 14 dagar. Även arbete hos annan kund än den du är anställd hos kan förekomma. Andra arbetsuppgifter kan bli aktuella i denna situation.

Anmälan om missförhållande

Du som assistent är skyldig att anmäla missförhållanden och om någon far illa. Vid misstanke om någon far illa informerar assistent om rådande situation till Uppdragschef som utreder och bedömer om det finns grund för anmälan till socialtjänsten eller Socialstyrelsen enligt Lex Sarah 14 kap 3§ SOL alternativt om det är barn som far illa 14 kap 1§ SOL. Assistent kan göra anmälan muntligen till Uppdragschef alternativt skriftligt i Rikta, Anmälan om missförhållande.

Intyg

Intyg såsom som t.ex. arbetsgivarintyg sänds efter begäran, hem till dig inom 14 dagar