Vacker natur med en väderkvarn och gamla gravstenar

GDPR

För assistenter

GDPR

Assistanspoolen behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag.

När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information - vilken vi härigenom tillhandahåller dig. Som anställd på Assistanspoolen behandlas personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för att Assistanspoolen ska kunna sköta personaladministrationen inom anställningsförhållandet.

Samtycke lämnas genom anställningsavtal punkt H: ”Jag lämnar mitt samtycke till att mina personuppgifter och mitt personnummer behandlas när det är nödvändigt för fullgörandet av skyldighet/utövande av rättighet inom arbetsrätten, för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller i samband med myndighetsutövning. Personuppgifter och personnummer kan behöva behandlas t ex i samband med sjukfrånvaro, arbetsskada, rehabilitering, lönehantering eller löneavdrag för fackföreningsavgift, för framställning av statistik samt vid utlämnande till skattemyndighet eller försäkringskassa.”

Assistanspoolen är den personuppgiftsansvarige för behandling av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom att vända dig till din chef. Du kan också kontakta oss på info@assistanspoolen.se.

Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter registreras i Assistanspoolens personaladministrativa system; RiktaTid, Crona lön, M-files, Filemaker, Spira Academy och Defgo vars drift sköts av en extern part som Assistanspoolen har avtal med. Vi lämnar även uppgifter till KFO, Kommunal, Pensionsvalet, SCB, BGC, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Kommun och Försäkringskassan. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för att Assistanspoolen ska kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser mot dig som anställd samt för att Assistanspoolen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt arbetsrätten och skattelagstiftningen. Detta utgör också laglig grund för personuppgiftsbehandlingen. Om Du inte lämnar dina personuppgifter kan Assistanspoolen inte fullgöra anställningsavtalet.

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig: namn, adress, e-post, personnummer, folkbokföringsuppgifter, ackumulerad inkomst, innehållen preliminärskatt, uppgifter om bankkonto, anställningstid, anställningsform, löneuppgifter, semester, kompensationsledighet, rapporterad arbetstid, övertid, frånvaro och frånvaroorsak. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag. Dina personuppgifter kan komma att behandlas hos extern part (kommun) som har i uppdrag att sköta och administrera sjuklönekostnader.

Lagringstiden

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt anställningsavtalet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning. När anställningsförhållandet upphör kommer de uppgifter som inte är relevanta att behålla också att raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@assistanspoolen.se.

Skulle du uppleva att Assistanspoolen inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/­Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att du som anställd kan känna dig trygg hos oss på Assistanspoolen.